નવરાત્રી માં એક સરસ મજાનું લોકગીત….

હુ તને E-Maiલિયા Sendy Sendy થાકી
હે કાનુડા તારા Mind માં નથી

આવા Winteરીયા ના Four Four Monthલા આયા
હે મારા Heartલડા Frizzy Frizzy જાય રે
Thinડીયા તારા conscienceમા નથી…હુ તો E-Maiલિયા

આવા Someરીયા ના Four Four Monthલા આયા
મારા Legલીયા Burny Burny જાય રે
Turbanyયાળા તારા Mindમા નથી..હુ તો E-Maiલિયા

એવા Monsuનિયા ના Four Four Monthલા આયા
મારી Scarfલડી Wetઈ Wetઈ જાય રે
Hill-Holdeરીયાના conscienceમા નથી..હુ તો E-Maiલિયા
-Himmat chhayani patel

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s