ચિત્ર સંગ્રહ

હું છું બસ તારો જ

હું છું બસ તારો જ

હું છું બસ તારો જ
અને તુ મારી જ છે
બસ….. આ વાત કોઈને કહેતી નહી.

હું તારી આંખો માં વસ્યો
અને તુ મારી ધડકનમાં
તારી જ નજરે હું દુનિયા જોઉં
અને તુ મારા જ શ્વાસે શ્વસે
આ પળે મારાથી દુર રહેતી નહી
બસ…….. આ વાત કોઈને કહેતી નહી.

આપણે બંને યુગલ હસી લઈશું
થોડુક રડીશું ,થોડુક ગાઈ લેશું
વગર કારણે રિસાય જઈશું
એક સ્મિતથી પાછા માની જઈશું
અંતરમાં ઉમડતા ભાવોને રોકતી નહી
બસ……. આ વાત કોઈને કહેતી નહી.

શું કહ્યું તે? તુ કહી દેશે
તો પછી તું જ પસ્તાશે
પાગલ આ દુનિયા માં
બધા વગર કારણે સતાવશે
વગર જોઈતું આ દુઃખ સહેતી નહી
બસ……આ વાત કોઈને કહેતી નહી.
-દીપ માંગુકીયા (29-10-2013)

હોઠ પર આવીને પાછી દિલમાં સમાય જાય છે,

હોઠ પર આવીને પાછી દિલમાં સમાય જાય છે,

હોઠ પર આવીને પાછી દિલમાં સમાય જાય છે,
એક વાત છે જે બહાર આવી નથી શકતી.

અભિમાન વિશ્વાસથી વધારે તો હોય ના શકે,
નજર ખ્યાલોથી આગળ જઈ નથી શકતી.

દિલ ની વાત તો “દીપ” દિલ જ જાણે છે,
તેમની સમજમાં એ વાત આવી નથી શકતી.

પ્રેમની ભાષા કોઈ શબ્દોની મોહતાજ નથી,
મારી ભાષા મારી હાલત સમજાવી નથી શકતી.

એક એવો દાવાનળ ફાટી નીકળ્યો છે દિલમાં,
કે સુનામી પણ તેને બુઝાવી નથી શકતી….

-દીપ માંગુકીયા (25-10-2013)

ખુશ્બુ ની જેમ મારા હરેક શ્વાસમાં

ખુશ્બુ ની જેમ મારા હરેક શ્વાસમાં

ખુશ્બુ ની જેમ મારા હરેક શ્વાસમાં
પ્રેમ તમારો વસાવવાનું વચન આપો.
રંગ જેટલા તમારા પ્રેમ ના છે આ બધા
મારા દિલમાં સજાવવાનું વચન આપો.

છે મને તમારી વફાદારી પર વિશ્વાસ
તો પણ દિલ મારું એ ઈચ્છે છે કે,
એમ જ મારી તસલ્લી ને ખાતર
મને તમારાજ બનાવવાનું વચન આપો

ફક્ત શબ્દોથી જ પ્રેમ થતો નથી “દીપ”
સ્નેહભરી લાગણીઓની પણ જરૂર હોય છે
હું તમને યાદ રાખવાના સમ ખાવ છું
તમે મને ના ભૂલવાનું વચન આપો…..

-દીપ માંગુકીયા (૨૧-૧૦-૨૦૧૩)