હું છું બસ તારો જ

હું છું બસ તારો જ

હું છું બસ તારો જ
અને તુ મારી જ છે
બસ….. આ વાત કોઈને કહેતી નહી.

હું તારી આંખો માં વસ્યો
અને તુ મારી ધડકનમાં
તારી જ નજરે હું દુનિયા જોઉં
અને તુ મારા જ શ્વાસે શ્વસે
આ પળે મારાથી દુર રહેતી નહી
બસ…….. આ વાત કોઈને કહેતી નહી.

આપણે બંને યુગલ હસી લઈશું
થોડુક રડીશું ,થોડુક ગાઈ લેશું
વગર કારણે રિસાય જઈશું
એક સ્મિતથી પાછા માની જઈશું
અંતરમાં ઉમડતા ભાવોને રોકતી નહી
બસ……. આ વાત કોઈને કહેતી નહી.

શું કહ્યું તે? તુ કહી દેશે
તો પછી તું જ પસ્તાશે
પાગલ આ દુનિયા માં
બધા વગર કારણે સતાવશે
વગર જોઈતું આ દુઃખ સહેતી નહી
બસ……આ વાત કોઈને કહેતી નહી.
-દીપ માંગુકીયા (29-10-2013)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s