ખુશ્બુ ની જેમ મારા હરેક શ્વાસમાં

ખુશ્બુ ની જેમ મારા હરેક શ્વાસમાં

ખુશ્બુ ની જેમ મારા હરેક શ્વાસમાં
પ્રેમ તમારો વસાવવાનું વચન આપો.
રંગ જેટલા તમારા પ્રેમ ના છે આ બધા
મારા દિલમાં સજાવવાનું વચન આપો.

છે મને તમારી વફાદારી પર વિશ્વાસ
તો પણ દિલ મારું એ ઈચ્છે છે કે,
એમ જ મારી તસલ્લી ને ખાતર
મને તમારાજ બનાવવાનું વચન આપો

ફક્ત શબ્દોથી જ પ્રેમ થતો નથી “દીપ”
સ્નેહભરી લાગણીઓની પણ જરૂર હોય છે
હું તમને યાદ રાખવાના સમ ખાવ છું
તમે મને ના ભૂલવાનું વચન આપો…..

-દીપ માંગુકીયા (૨૧-૧૦-૨૦૧૩)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s